Kartinga pakalpojuma sniedzēja noteikumi kartinga pakalpojuma ņēmējam (ai).

Biedrība „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””

Kartinga pakalpojuma sniedzēja noteikumi kartinga pakalpojuma ņēmējam (ai).

Apliecinājums, parakstot kuru kartinga pakalpojuma ņēmējs (a), (turpmāk tekstā – BRAUCĒJS) apliecina, ka viņam (ai) ir zināmi visi iespējamie riski braucot ar kartingu (turpmāk tekstā – KARTINGS) un no tā izrietošās sekas, kā arī BRAUCĒJS apliecina, ka atsakās no jebkādām pretenzijām (materiāla vai morāla) saistībām ar BRAUCĒJA jebkuru iespējamo risku piedaloties braucienā ar KARTINGU un turpmāku iespēju celt no tā izrietošas pretenzijas (tajā skaitā arī visās tiesās) pret biedrību „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BRAUCĒJA riska iespējamības apliecinājums, personiskās atbildības un to garantijas - Biedrība „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””, reģ.Nr. 4000802914, kas atrodas Blaumaņa ielā 31, Smiltenē, Smiltenes novadā, brīdināja BRAUCĒJU, ka viņš’(a) pakļauts (a) iespējamam riskam braucot ar KARTINGU kuru viņš (a) apzinās un ar savu parakstu apliecina, ka ir brīdināts par to. Vienlaicīgi BRAUCĒJS apliecina, ka viņa (s) veselības stāvoklis pieļauj braukt ar KARTINGU, BRAUCĒJS neatrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, un viņš (a) ir iepazinies ar drošības noteikumiem. KARTINGS ir paredzēts BRAUCĒJIEM no 7. gadu vecuma ar augumu no 1 metrs 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KATEGORISKI AIZLIEGTS:            

                                                                                                                                                                                                                                                   1. Doties trasē patvaļīgi, un vai nelietojot aizsargķiveres ar stiklu (ja aizsargķivere ir bez stikla, tad obligāti jālieto brilles);   

                                                                                                                                                                                                                                                    2. Izraisīt apzinātas sadursmes ar pārējiem braucējiem, braukt pretējā trases virzienā un  bojāt kartinga tehnisko stāvokli;   

                                                                                                                                                                                                                                                    3. Izbraukt apzināti ārpus trases norobežojuma - nobraucot no asfalta, kā arī aizķerties ar riteņiem aiz iekšmalas kerbām.

BRAUCĒJS uzņemas pilnu atbildību par jebkādu kaitējumu, kas radīts viņa veselībai vai KARTINGAM, citu personu veselībai vai citiem BRAUCĒJIEM, kā arī kartinga pakalpojuma sniedzējam, ja šāds kaitējums radies.                                                                                                                                  BRAUCĒJA pienākums ir segt jebkādus materiālus zaudējumus un morālo kaitējumu, kas viņa vainas pēc radušies citām personām vai kartinga pakalpojuma sniedzējam.   

                                                                                                                                                                                                                                      Pilnīga visu veidu riska apzināšanās – BRAUCĒJS apliecina, ka pilnībā apzinās jebkura veida riska iespējamību, līdz ar to atsakās pats, vai viņa pilnvaroto pārstāvju starpniecību un tas ir saistošs viņa mantiniekiem, celt jebkāda veida pretenzijas (materiāla vai morāla rakstura) un prasības visās tiesu instancēs pret biedrību „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””, tā apkalpojošo personālu, vadību un pārstāvjiem gadījumā, ja KARTINGAM tika nodarīti tajā skaitā un ne tikai:                                                                                                                                                                                                                             

   1. iespējamie materiālie zaudējumi BRAUCĒJA mantiskajam īpašumam (arī personīgās mantas nozaudēšana);   

   2. ja brauciena laikā ar KARTINGU radīsies veselības traucējumi un gūtas fiziskās un garīgās traumas, tai skaitā tādas, kuru rezultātā var iestāties nāve, ar nosacījumu, ka iepriekšminētie negadījumi notikuši (radušies) BRAUCĒJA, kā arī citu BRAUCĒJU apzinātas, daļēji apzinātas vai neapzinātas nevērības un iepriekš izklāstīto KARTINGA drošības noteikumu neievērošanas gadījuma laikā, kamēr BRAUCĒJS atradies kartinga trases teritorijā, slēgtajā tehnikas parkā vai bijis kontaktā ar citiem BRAUCĒJIEM.

BRAUCĒJS apņemas braucot ar KARTINGU braukt ar visiem četriem riteņiem pa asfaltu un nenodarīt materiālos zaudējumus, vai morālo kaitējumu biedrībai „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””, tā apkalpojošam personālam, vadībai un pārstāvjiem, BRAUCĒJA apzinātas, daļēji apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā, atrodoties kartingu trases teritorijā. Gadījumā, ja  BRAUCĒJS ir nodarījis zaudējumus, tad BRAUCĒJS nekavējoties un bez iebildumiem sedz visus nodarītos materiālos zaudējumus un vai morālo kaitējumu, bet ja nav iespējams nokārtot nekavējoties, labprātīgi paziņo biedrībai „Tehniskais sporta klubs „Smiltene”” pārstāvim savus personīgos datus un dzīves vietu, pretenziju celšanai.                                                                                 

BRAUCĒJS apliecina, ka šim parakstītajam Apliecinājuma dokumentam ir juridisks spēks, tas ir saistošs viņa mantiniekiem, pārstāvjiem un nepieciešamības gadījumā ir traktējams saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.       

 BRAUCĒJA paraksts uz šī dokumenta nozīmē to, ka BRAUCĒJS ir pilnībā iepazinies ar katru no apliecinājuma punktiem, tos sapratis un tiem piekritis, apliecinot to ar savu parakstu brīvprātīgi un bez maldus un spaidiem.

BRAUCĒJAM no 7 līdz 18 gadu vecumam nepieciešams aizbildnis (likumīgais pārstāvis), kurš apliecina nepilngadīgā spēju iesaistīties braucienā ar KARTINGU, līdz ar to uzņemoties pilnu nedalītu atbildību par visiem apliecinājuma punktiem, kurus pats parakstījis un pats ar kuriem  iepazinies viņš un nepilngadīgais BRAUCĒJS. Ar savu parakstu aizbildnis (likumīgais aizbildnis) apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību par nepilngadīgā BRAUCĒJA uzturēšanos kartingu trases teritorijā un pilnīgu vai daļēju iesaistīšanos KARTINGĀ un iespējamām sekām.

Vārds:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­........................................................  Uzvārds:................................................... Telefona Nr. ..................................................

Personas kods: .......................................... Pilsēta, vai apdzīvota vieta: ...............................................................................................

Datums: 2020.g. .....  ...................... Laiks: ........... BRAUCĒJA vai AIZBILDŅA (likumīgā pārstāvja) paraksts:..............................

Tavs vārds:
Komentārs:
waignee
12.04.2021 05:17
http://fcialisj.com/ - buy cheap cialis online
sobathy
30.04.2021 18:07
<a href=https://vskamagrav.com/>kamagra or malegra