• MINI bagiji
  • Sporta komplekss "Teperis"
  • Kravas automašīnas D12
  • Kartingu trase
  • Bagiji B1600
  • Autokrosa atklāšanas parāde
  • Autokrosa trase "Teperis"
  • Autosprints Ziemā
  • Tepera ezers
  • Autosprints Vasarā

"Ziemas autosprints Smiltene 2018" NOLIKUMS

SASKAŅOTS:                                                                                             APSTIPRINĀTS:
LAF ģenerālsekretāre                                                                                  LAF Standartautomobiļu komisijas padomes priekšsēdētājs
________________________                                                                       ________________________
L.Medne                                                                                                     J.Mūrnieks.
.11.2017.                                                                                                   .11.2017

 

Sacensības autosprintā

“Ziemas autosprints Smiltene 2018”

NOLIKUMS

Satura rādītājs:
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
2. NORISES VADĪBA, LAIKS UN VIETA
3. AUTO SACENSĪBU FORMĀTA APRAKSTS
4. BRAUCĒJI
5. SACENSĪBU NOSACĪJUMI, AUTOMAŠĪNAS, RIEPAS
6. REZULTĀTU NOTEIKŠANA
7. PROTESTI
8. DROŠĪBAS PRASĪBAS
9. PAPILDUS NOLIKUMI
10. APBALVOŠANA
11.BRAUCĒJA ATBILDĪBA

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Sacensības autosprintā „Ziemas autosprints Smiltene 2018” notiek saskaņā ar LAF Nacionālā sporta kodeksa Vispārīgo daļu, LAF Standarta automobiļu komisijas reglamentējošajiem dokumentiem, šī nolikuma un papildus nolikuma prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošajiem Ceļu Satiksmes noteikumiem (izņemot sacensībām slēgtus ceļu posmus , LAF Nacionālā sporta kodeksa p. 2.36.1. ). Šī nolikuma izmaiņas vai papildinājumi tiks paziņoti tikai rīkotāja vai komisāru apstiprinātos numurētos un datētos biļetenos. LAF Nacionālais sporta kodekss publicēts www.laf.lv. Sacensībās drīkst piedalīties biedrības „Tehniskais sporta klubs „Smiltene”” biedri ar ielas un sporta automašīnām. Dalībniekiem bez LAF SAK licences būs iespēja sacensību norises vietā iegādāties vienreizējo licenci, kuras maksa ir 2 EUR. „Ziemas autosprints Smiltene 2018 turpmāk tekstā: Autosprints.

1.1. Autosprintā tiek noskaidroti kausa ieguvēji trīspadsmit klasēs un trijās ieskaites grupās:
1.1.1. RWD klase – ielas automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā ar TA, starta numuri no 1-49;
1.1.2. 2WD klase – ielas automašīnas ar priekšas riteņu piedziņu un ielas automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass ar TA, starta numuri no 50-99;
1.1.3. 4WD klase – ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju ar TA, starta numuri no 100-149;
1.1.4. 4WD Turbo klase – ielas automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju ar TA, starta numuri no 150-199;
1.1.5. RWD Open klase – ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā, starta numuri no 200-249;
1.1.6. 2WD Open klase – ielas un sporta automašīnas priekšas riteņu piedziņu un ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 250-299;
1.1.7. 4WD Open klase – ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 300-349;
1.1.8. 4WD Turbo Open klase – ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 350-399;
1.1.9. VAZ Historic Open klase - ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā (VAZ - riepu izmērs R13, Moskvič riepu izmērs - R13, Volga – riepu izmērs R15, R16), starta numuri no 400-449;
1.1.10. RWD Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā, starta numuri no 500-549;
1.1.11. 2WD Sport klase - ielas un sporta automašīnas priekšas riteņu piedziņu un ielas un sporta automašīnas ar aizmugures riteņu ar dzinēja novietojumu aiz vidus ass, starta numuri no 550-599;
1.1.12. 4WD Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar atmosfērisko dzinēju, starta numuri no 600-649;
1.1.13. 4WD Turbo Sport klase - ielas un sporta automašīnas ar visu riteņu piedziņu ar turbo dzinēju, starta numuri no 650-699;
1.1.14. U18 ieskaite – jauniešiem un jaunietēm, kuri dzimuši 2000.gadā un vēlāk, un kuri startē visās augstāk minētajās 13 klasēs līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai;
1.1.15. Dāmu ieskaite – jaunietēm un sievietēm kuras startē visās augstāk minētajās 13 klasēs;
1.1.16. 60+ ieskaite – sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 60.gadu vecumu un startē visās augstāk minētajās 13 klasēs.
1.2. Autosprints sastāv no 6 (sešiem) posmiem. Autosprinta kopvērtējumā tiek summēts visos 6 (sešos) posmos iegūtais punktu skaits.

2. NORISES VADĪBA, LAIKS UN VIETA
2.1. Vadība:
2.1.1. Autosprintu vada, organizē un rezultātus apkopo biedrība „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””, Reģ.nr.: LV40008029146, Blaumaņa iela 31, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, ko pārstāv valdes priekšsēdētājs Vairis Tralla, tel.: 29125512;

2.1.2. Oficiālās personas:
Sacensību organizators – Vairis Tralla
Galvenais tiesnesis – Ivars Siliņš
Tehniskais komisārs – Jānis Treimanis
Sacensību sekretāre – Jeļena Tralla
Laika kontrole – Jānis Tralla

2.1.3. Sacensību dienas kārtība:
7.00 – 8.00 sacensību reģistrācijas 1.stunda;
8.00 – 9.00 sacensību reģistrācijas 2.stunda;
7.00 – 9.00 automašīnu tehniskā pārbaude
7.00 – 9.30 iepazīšanās ar trasi
9.35 – 9.55 braucēju sapulce, iepriekšējā posma uzvarētāju apbalvošana;
10.00 – 1.brauciena starts;
12.00 – 2.brauciena starts;
14.00 – 3.brauciena starts;
Sacensību dienas kārtība var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita.

2.2. Sacensību kalendārs, norises vieta:
2.2.1. 1.posms - 10.12.2017, Sporta komplekss „Teperis”, Smiltene
2.2.2. 2.posms - 14.01.2018, Sporta komplekss „Teperis”, Smiltene
2.2.3. 3.posms - 21.01.2018, Sporta komplekss „Teperis”, Smiltene
2.2.4. 4. posms - 11.02.2018, Sporta komplekss „Teperis”, Smiltene
2.2.5. 5. posms - 18.02.2018, Sporta komplekss „Teperis”, Smiltene
2.2.6. 6.posms - 04.03.2018, Sporta komplekss „Teperis”,Smiltene

Sporta komplekss „Teperis” (Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, Smiltene – Valka 2.km, ceļa labajā pusē norāde Mēri 13, pa šo ceļu 1.km un ceļa labajā pusē uzreiz aiz kartingu trases apvienotā autokrosa trase + asfaltētais laukums = 2.0 km. Koordinātes: 57°25'52.3"N 25°55'21.3"E *Nepiemērotu sacensībām laika apstākļu gadījumā, organizatoram ir tiesības posmu atcelt, pārcelt vai vienā nedēļas nogalē rīkot divus kausa posmus, divas dienas pēc kārtas vai rīkot citā datumā. Par izmaiņām posmu norises datumos organizators paziņos ne vēlāk, kā divas dienas pirms plānotā posma: http://www.teperis.lv/

3. AUTO SACENSĪBU FORMĀTA APRAKSTS
Sacensībās tiek veikti trīs braucieni pa vienam aplim katrā braucienā. Brauciena rezultāts ir distances veikšanas laiks. Trasē vienlaicīgi atrodas vairākas automašīnas, kuras tiek laistas trasē ar laika intervālu. Brauciena laikā apdzīšana ir aizliegta. Dalībniekiem pēc katra brauciena tiks piešķirti punkti atkarībā no ieņemtās vietas klasē, pēc šādas sistēmas:

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punkti 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Vieta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkti 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Sacensību posma rezultāts ir visu trīs braucienu punktu summa. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņems dalībnieks, kurš uzrādījis augstāku vietu pēdējā braucienā. U18, Dāmu un 60+ ieskaitē posmā vērtējam sakrātos punktus klasē (Uz kopvērtējumu punktu summa tikai no klases, kurai 1.posmā vislielākā punktu summa).

4. BRAUCĒJI
4.1. Individuālās sacensības:
4.1.1. Visiem braucējiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem ar minimālo apdrošināšanas summa EUR 1500, un tajā jābūt iekļautiem riskiem – autosports, nāve, invaliditāte un kaulu lūzumi. 4.1.2. Visiem braucējiem sacensību laikā jābūt derīgai medicīniskai izziņai ar ierakstu: “Praktiski vesels, drīkst nodarboties ar autosportu”.
4.1.3. Braucēji vecumā līdz 18 gadiem var piedalīties sacensībās izpildot šādu papildus kritēriju:
4.1.3.1. ja ir vecāku vai juridiski apstiprinātu aizbildņu rakstiska, notariāli apstiprināta piekrišana;
4.1.3.2. ja automašīnā atrodas instruktors vai treneris ar autovadītāja apliecību un ir aizpildījis Apliecinājuma lapu un Auto datu lapu par dalību šajās sacensībās.
4.2. Ziedojuma maksa tiks norādīta katra posma nolikumā.
4.3. Ar vienu sacensību automašīnu var startēt ne vairāk, kā divi braucēji.
4.4. Pieteikšanās sacensībām notiek http://www.teperis.lv/, kā arī sacensību dienā. Informācija pieejama arī www.laf.lv .

5. SACENSĪBU NOSACĪJUMI, AUTOMAŠĪNAS, RIEPAS
5.1. Galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par kāda dalībnieka nepielaišanu sacensībām, ja automašīnas tehniskais stāvoklis var radīt draudus tās vadītājam vai citiem sacensību dalībniekiem.
5.1.1. Braucēji uz katru no posmiem piesakās interneta mājas lapā: http://www.teperis.lv/ , iepriekšēja pieteikšanās beidzas iepriekšējā dienā pirms katra posma plkst.17.00;
5.2. Braucēji ierodoties trasē uz posmu:
5.2.1. aizpilda dalībnieka lapu – kurai vienā pusē ir Apliecinājuma lapa un otrā pusē Auto datu lapa;
5.2.2. ar aizpildītu dalībnieka lapu kopā ar automašīnu iziet tehnisko komisiju;
5.2.3. ar parakstītu dalībnieka lapu un izietu tehnisko komisiju – dalībnieks reģistrējas sacensību posmam;
5.2.4. braucējs reģistrēties sacensībām vienā klasē var tikai vienu reizi, bet ir atļauts dalībniekam reģistrēties vairākās klasēs;
5.2.5 braucējs reģistrējoties sacensībām uzrāda derīgu autovadītāja apliecību;
5.2.6. LAF Kodeksa punktā 7.8. Braucējam aizliegts vadīt sacensību automašīnu:
7.8..1. atrodoties narkotisku vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
7.8.2. esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas vai ceļu satiksmes drošību, kā arī pēc tādu medikamentu lietošanas, kas samazina reakcijas ātrumu un uzmanību; 7.8.3. ja viņam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību vai stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, ja LAF SK noteikumos nav noteikta cita kārtība;
7.8.4. ja ir saņemts attiecīgo sacensību galvenā ārsta slēdziens par braucēju, kas liedz braucējam piedalīties sacensībās.
5.2.5 ar vienu automašīnu vienā klasē var piedalīties ne vairāk, kā divi braucēji un to neļaus arī iepriekšēja pieteikšanās, reģistrēšanās posmam: http://www.teperis.lv/ ;
5.3. Braucējs aizpildot un parakstot apliecinājuma lapu uzņemas atbildību:
5.3.1. par piedalīšanos sacensībās;
5.3.2. par drošības prasību ievērošanu;
5.3.3. par savu autotransportu, dzīvībai un veselībai, kā arī trešo personu mantai, veselībai un dzīvībai nodarīto kaitējumu;
5.4. Ielas automašīnas kurām ir TA uzlīme, bet reāli sacensību dienā neatbilst TA noteikumiem – startē Open un, vai Sport klasēs:
5.4.1. šķiedras virsbūves detaļas, polikarbonāta logi;
5.4.2. automašīnai trūkst sēdekļa, nav bufera, nav luktura un utt..;
5.4.3. automašīnai ir pārbūvēta rokas bremze no mehāniskas uz hidraulisku.
5.5. Riepas:
5.5.1. rūpnieciski ražotas jaunas ielas riepas ar E marķējumu – bez radzēm, kas paredzētas koplietošanas ceļiem – ar šīm riepām atļauts piedalīties visās augstāk minētajās 13 automašīnu klasēs (aizliegts piedalīties ar sportam domātām sporta riepām: Niišp, Matador un utt..) ;
5.5.2. rūpnieciski ražotas atjaunotas ielas riepas ar E marķējumu – bez radzēm, kas paredzētas koplietošanas ceļiem – ar šīm riepām atļauts piedalīties Open un Sport klasēs (aizliegts piedalīties ar sportam domātām sporta riepām: Niišp, Matador un utt..);
5.5.3. brīva riepu izvēle – bez radzēm – Sport klasēs (atļauts piedalīties ar sportam domātām sporta riepām: Niišp, Matador un utt..) ;
5.5.4. aizliegta riepu mehāniska sildīšana (elektriskie sildītāji, ruļļi, u.tml.), pārkāpuma gadījumā dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām; lēmumu pieņem tehniskais komisārs.
5.5.5. aizliegta riepu ķīmiska vai mehāniska apstrāde, pārkāpuma gadījumā dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām; lēmumu pieņem tehniskais komisārs.

6. REZULTĀTU NOTEIKŠANA
6.1. Individuālā ieskaite
6.1.1. Visās sacensībās jānotiek vismaz trijiem braucieniem katrā klasē. Posma rezultāts tiek aprēķināts kā visu trīs braucienu punktu summa.
6.1.2. Katrā braucienā laiks tiek fiksēts elektroniski. Izņēmuma gadījumos, ja brauciena laiku nav iespējams fiksēt elektroniski, tas tiek darīts ar rokas hronometru.
6.1.3. Sacensību posma rezultāts ir visu trīs braucienu punktu summa. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņems dalībnieks, kurš uzrādījis augstāku vietu pēdējā braucienā. U18, Dāmu un 60+ ieskaitē posmā vērtējam sakrātos punktus klasē (Uz kopvērtējumu punktu summa tikai no klases, kurai 1.posmā vislielākā punktu summa).
6.1.4. Autosprinta kopvērtējums tiek ieskaitīts visiem braucējiem kas piedalījušies kādā no posmiem.
6.2. Sezonas kopvērtējumā vienādu punktu summas gadījumā, augstākā vieta tiek piešķirta sportistam, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
6.2.1. Ja Autosprinta kopvērtējumā vairāku braucēju izcīnīto ieskaites punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš ieguvis vairāk pirmās vietas; ja šis kritērijs ir vienāds, tam, kurš ieguvis vairāk otrās vietas;
6.2.2. ja arī otro vietu skaits ir vienāds, tad tam, kurš ieguvis vairāk trešās vietas un tā uz priekšu, līdz kamēr tiek noteikts uzvarētājs;
6.2.3. ja uzvarētāju nav iespējams noteikt pēc šiem kritērijiem, tiek ņemta vērā ieņemtā vieta pēdējā posmā, ja tā ir vienāda, tad skatās ieņemto vietu ceturtajā posmā un tā uz priekšu, līdz tiek noteikts uzvarētājs;
6.2.4. Autosprinta kopvērtējumā tiek summēts visos 6 (sešos) posmos iegūtais punktu skaits.
6.2.5. ja braucējs ar savu automašīnu brauciena laikā nepārbrauc pāri finiša līnijai, tad konkrētajā braucienā nesaņem punktus. Automašīnas pārvilkšana ar virvi pāri finiša līnijai neskaitās pārbraukšana, bet skaitās kā palīdzība no malas. Palīdzība no malas brauciena laikā konkrētam dalībniekam 0 punkti.

7. PROTESTI UN APELĀCIJAS
7.1. Protestu un apelāciju iesniegšanas kārtību nosaka LAF Nacionālā Sporta kodeksa Vispārīgā daļa. 7.2. Iemaksas protestu un apelāciju iesniegšanas gadījumos:
7.2.1. protests pret sacensību norisi, rezultātiem vai automašīnas tehnisko pārbaudi– 50 EUR
7.2.2. par protestu ,kas iesniegts par sacensību automašīnu tehnisko pārbaudi, papildus protesta naudai jāiesniedz drošības nauda 500 EUR
7.2.3. apelācijas maksa LAF Apelācijas tiesai 1000 EUR
7.3. Ja protests tiek atzīts par pamatotu 7.2.1. un 7.2.2. minētās iemaksas tiek atmaksātas protesta iesniedzējam. Vainīgais braucējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar automašīnas demontāžu.
7.4. Ja protests tiek noraidīts, protesta nauda, pēc Komisāru lēmuma, pilnā apmērā vai daļēji paliek Rīkotāja un braucēja, pret kuru rakstīts protests, rīcībā. Šāda incidenta vainīgajai pusei pēc LAF Standartautomobiļu komisijas padomē apstiprinātas kalkulācijas, jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar 7.2.2. punktā minētā automašīnas mezgla pārbaudi un to atbilstošu sagatavošanu dalībai nākamajās sacensībās.

8. DROŠĪBAS PRASĪBAS
8.1. Sacensību automašīnā drīkst atrasties tikai braucējs. Šis punkts neattiecas uz automašīnām kas aprīkotas ar drošības karkasu, braucējiem kas ir jaunāki par 18 gadiem, kā arī uz dāmām (jaunietēm un sievietēm).
8.2. Automašīnas bez drošības karkasa nedrīkst būt aprīkotas ar sporta (kausveida) neregulējamiem krēsliem un sporta drošības jostām.
8.3. Braucējam jābūt piesprādzētam ar drošības jostu (jostām) un aizsprādzētā motorsportam paredzētā aizsargķiverē ar “E” marķējumu, kreklā ar garām piedurknēm, garajās biksēs, slēgtā tipa apavos un cimdos. Aizliegts izmantot sintētikas auduma apģērbu!
8.4. Sacensību automašīnā nedrīkst atrasties nenostiprināti priekšmeti.
8.5. Katrā automašīnā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam ar spēkā esošu derīguma termiņu, tilpums, vismaz 1kg, rekomendējamais tilpums – vismaz 2kg. Tam jābūt droši nostiprinātam.
8.6. Braucienu laikā dalībnieku automašīnām vēlams ieslēgt tuvās gaismas, vai gaitas lukturus.
8.7. LAF Standartautomobiļu komisijas pilnvarota persona var veikt alkohola pārbaudes kontroli jebkuram braucējam bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja braucējam tiek konstatētas vairāk par 0,00 promilēm, braucējs tiks izslēgts no sacensībām.

9. PAPILDUS NOLIKUMI
9.1. Autosprinta organizators gatavo šī nolikuma papildus nolikumu, kurš tiek apstiprināts LAF Standartautomobiļu komisijā un saskaņots LAF.
9.2. LAF Standartautomobiļu komisijai jānodrošina nolikuma projekta ievietošana www.laf.lv ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētā sacensību datuma.

10. APBALVOŠANA
10.1. Posma sacensībās uzvarētājus apbalvo ar kausiem sacensību organizators katrā klasē un ieskaitē no 1. līdz 3. vietai.
10.2. Kopvērtējumā uzvarētājus apbalvo ar kausiem sacensību organizators katrā klasē un ieskaitē no 1. līdz 3.vietai, ja dalībnieks ir piedalījies ne mazāk, kā 51% no notikušajiem posmiem.

11. BRAUCĒJA ATBILDĪBA
11.1. Braucējs uzņemas pilnu atbildību par trasē uzlikto pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām.
11.2. Reģistrējoties dalībai Autosprinta sacensībās, braucējs ar savu parakstu apliecina nolikuma, sacensību organizatora noteikumu un lēmumu, kā arī citu ar Autosprinta sacensībām saistītu noteikumu un papildus nolikumu ievērošanu un izpildīšanu pilnībā.
11.3. Braucējs ir atbildīgs par savai mantai, dzīvībai un veselībai, kā arī trešo personu mantai, dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu.
11.4. Jebkāda veida zaudējumi, kas tiek nodarīti Autosprinta sacensību norises vietai un ir kopsakarā ar dalībnieka darbību, vai bezdarbību, jāatlīdzina pilnā apmērā Autosprinta sacensību organizatoram - biedrībai „Tehniskais sporta klubs „Smiltene””.
11.5. Strīdi par Autosprinta sacensību norises vietai nodarītajiem zaudējumiem vispirms tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja autosprinta sacensību organizators un braucējss 30 (trīsdesmit) dienu laikā nevar panākt vienošanos, strīds nododams izskatīšanai tiesai LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.6. Ja braucējs atsakās ievērot sacensību organizatora norādījumus un lēmumus, sacensību organizatoram ir tiesības noteikt aizliegumu dalībniekam turpināt piedalīties Autosprinta sacensībās. Šim aizliegumam nav laika ierobežojuma un to var mainīt/grozīt pēc sacensību organizatora ieskatiem.
11.7. Braucējs ir informēts un apzinās par veselības un dzīvības apdraudējumu riskiem piedaloties Autosprinta sacensībās.
11.8. Braucējs apņemas nevirzīt iebildumus pret Autosprinta sacensību organizatoriem, tā pārstāvjiem un Latvijas automobiļu federāciju par sacensību laikā izraisītiem negadījumiem, traumām vai cita veida zaudējumiem.
11.9. Braucējs ir iepazinies ar nolikumu, to pilnībā saprot un apņemas to ievērot.
11.10. Sacensībās var tikt veiktas dopinga un alkohola kontroles. Dopinga kontroles procedūra un aizliegto vielu saraksts ir noteikts atbilstoši Pasaules Antidopinga aģentūras un FIA noteikumiem. Alkohola kontroli drīkst veikt sacensību organizators, izmantojot alkometru. Noteiktās normas pārsnieguma gadījumā tiks veikta izslēgšana no konkrētajām sacensībām.

10.11.2017.
Biedrības „Tehniskais sporta klubs „Smiltene”” valdes priekšsēdētājs: Vairis Tralla

e-pasts saziņai – dzervenite1@tvnet.lv

Novēlam veiksmīgus startus!

Uzgaidiet...